نماز کلید بهشت است


بهترین و محبوبترین برادرانم نزد من آن کسی است که عیوب من رابه من تذکر دهد.امام صادق (ع).